Služby

S čím se na mě můžete obrátit?

Nabízím individuální terapii a koučování pro dospívající a dospělé v Praze. Můžete si se mnou domluvit schůzku například tehdy, když:

Jsem toho názoru, že každé téma, se kterým přijdete, je důležité. Nemusí se vám hroutit celý svět, abyste “měli právo” jít na terapii či koučování. Můžete se chtít jen zastavit, zkoumat své možnosti, přemýšlet...

Jak probíhá úvodní konzultace?

Každé setkání trvá 50 minut, první nevyjímaje. Úvodní konzultace slouží k tomu, abychom se trochu poznali, abych zodpověděla Vaše dotazy, abyste si udělal/a trochu představu o tom, jak pracuji a abychom si domluvili případné podmínky spolupráce.

Na první konzultaci se bavíme o Vašem důvodu, proč přicházíte, Vašich očekáváních a domlouváme se na tom, na čem bychom měli společně pracovat.

Může se stát, že se po prvním setkání z jakéhokoliv důvodu rozhodnete znovu už nepřijít, a je to naprosto v pořádku. Také se může stát, že já vyhodnotím, že věc, se kterou přicházíte, nespadá do mé kompetence nebo přesahuje mé možnosti. V takovém případě Vás odkážu na další odborníky.

Podmínky spolupráce

Trvání sezení a frekvence setkávání: Jedno sezení trvá 50 minut. Frekvence setkání záleží na Vás a Vaší potřebě, v případě terapie se obvykle jedná o setkávání jednou za týden či 14 dní, u koučování mohou být odstupy i delší.

Platba: Terapie a koučování je placenou službou. Platba probíhá převodem na účet. Cena viz ceník.

Mlčenlivost a důvěrnost: Vše řečené je důvěrné (výjimkou je oznamovací povinnost stanovená trestním zákoníkem). To, co se odehrává na setkáních, diskutuji pouze v rámci supervizí a intervizí, které pro mne slouží ke kontrole a reflexi mého postupu. V takových případech však hovořím o klientech tak, aby zůstali anonymní. Kolegové a supervizoři jsou také vázáni mlčenlivostí.

Zrušení sezení: Pokud se nemůžete na konzultaci dostavit, je nutné ji zrušit emailem či telefonicky alespoň 24 hodin předem. V opačném případě hradí klient celou částku za neuskutečněné sezení. Pokud se nedostavíte do 15 minut od započatého času konzultace a neozvete se, považuji konzultaci za zrušenou. Pokud přijdete pozdě, doba zpoždění je započítána do času konzultace (tj. nelze nahradit zameškaný čas prodloužením původního času konzultace).

Ukončení spolupráce: Pokud se po pravidelné spolupráci rozhodnete terapii ukončit, je pro mne důležité to vědět, abychom mohli naši spolupráci pokud možno bezpečně uzavřít.

Jak pracuji?

Oporu pro svou práci čerpám především z postmoderních přístupů, mnoho se učím i ze svých zkušeností s dalšími terapeutickými směry (přístup zaměřený na člověka, transakční analýza aj.).

Terapie a koučování jsou pro mne o partnerství a spolupráci. Stavím na důvěře a transparentnosti ve vzájemném vztahu. Cílem je vytvořit prostředí, kde můžeme hovořit otevřeně. Snažím se být Vám průvodcem a vytvořit bezpečný prostor pro zkoumání Vašich myšlenek a pocitů, který může vést k otevření nových úhlů pohledu, možnosti lépe poznat a pochopit sebe i druhé. Společně s Vámi hledám, co pro Vás v procesu terapie a koučování bude užitečné a jakou roli v něm mám plnit já. Hlavní slovo v tom máte Vy - Vy rozhodujete o tom, co je pro Vás užitečné a co se má na konzultacích odehrávat. Respektuji Vaše potřeby, tempo a hranice toho, co chcete a nechcete říct.

O mně

Vystudovala jsem Policejní akademii a psychologii na FF UK. Jsem psychoterapeut ve výcviku (konkrétně výcvik Terapie v postmoderně - Gaudia), což znamená, že se psychoterapii učím a jsem pod odborným dohledem.

Dlouhodobě pracuji v oblasti školské primární prevence v neziskové organizaci Prevalis jako lektor programů pro třídní kolektivy, facilitátor růstových skupin pro děti a podílím se na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence a práce s třídním kolektivem.

Mám za sebou řadu kurzů a výcviků (krizová intervence, motivační rozhovory, mindfulness, přístup zaměřený na člověka, systemická terapie a koučování,...) a stovky hodin stáží a dobrovolnictví v různých neziskových organizacích (viz profesní životopis).

Ve volném čase se věnuji sportu (funkční trénink) a čtení knih. Přispívám články na blog organizace Terap.io a recenzemi na knihy s psychologickou tematikou do časopisu Agora.

Profesní životopis

Vzdělání

Praxe

Vybrané kurzy a výcviky

Vybrané stáže a dobrovolnictví

Ceník

Sazba za sezení (50 minut) je 650 Kč.

Platba probíhá převodem na účet. Nelze platit hotově.

Terapii u mě nelze hradit ze zdravotního pojištění.

Kontaktní informace

K dispozici jsem v současné době na adrese Radlická 99, Praha 5 (prostory organizace Person Center).

Můžete mne kontaktovat telefonicky či emailem. Pokud se Vám nepodaří dovolat se mi, zašlete mi sms s tím, že si chcete domluvit konzultaci, a já Vám zavolám zpět, až budu moci.

+420 605 015 244

klara.vozechova@gmail.com

IČ: 09354450